مقابله با ذرات آلرژی زای رایج در منازل
داخل یک فیلتر هپا چه می گذرد؟
انواع مختلف فیلترهای هوا
فیلتر کربن اکتیو
فیلتر هپا

Tel: +98 (21) 88351932-33 | Fax: +98 (21) 88335269 | Mobile : +98(912) 3007407 | All rights reserved.