بیماریهای ناشی از آلودگی هوا
آلودگی هوا به سرطان ریه می‌انجامد.
آلودگی هوا به قلب و رگ های خونی آسیب می رساند.
رابطه آلودگی هوا با ایجاد لخته در رگ های خونی بدن

Tel: +98 (21) 88351932-33 | Fax: +98 (21) 88335269 | Mobile : +98(912) 3007407 | All rights reserved.